รายละเอียดงาน (Job discription)

ด่วนหา JAVA Developer - Spring Framework
Freelance Project ขนาดเล็ก
โปรแกรมสำหรับสร้างเอกสาร e-Form มีโปรแกรมใน version 1 อยู่แล้วเขียนโดย Java Spring Framework และ Primeface UI

ความต้องการเพิ่มสรุปมาใน eForm Version 2
รองรับแบบฟอร์มทั้งหมด 15 แบบฟอร์ม
1 1บันทึกกราบเรียนประธาน-เลขาลงนาม
2 2บันทึกเรียน - รองเลขา ลงนาม
3 3บันทึกเรียน -ผอ. ลงนาม
4 4บันทึกเรียน เลขา -นิติกรเจ้าของเรื่องลงนามลำดับแรก
5 5บันทึกเรียน รองเลขาฯ -นิติกรเจ้าของเรื่องลงนามลำดับแรก - ใบนำเสนอ
6 6บันทึกเรียน ผบ. -ธุรการลงนาม
7 รองรับการเดิน Flow ย้อนกลับแบบ Step by Step
8 วันที่เอกสาร จะใช้จากระบบสารบรรณหรือจะใช้จากผู้อนุมัติ สามารถเลือกได้
9 User สามารถกำหนดเอกสาร Template ของ eForm เองได้
10 User สามารถระบุตำแหน่งของลายเซ็นเองจาก Template ที่กำหนดได้เอง
11 User สามารถตรวจสอบ และแก้ไขเอกสารหลังจากที่บันทึกข้อมูลแล้ว และ upload กลับเข้ามาได้
12 เอกสารสามารถ กำหนดย่อหน้า หรือเพิ่มได้มากกว่า 1 ย่อหน้าโดยไม่จำกัด
13 สามารถกำหนดรูปแบบข้อความบนเอกสารได้
14 สามารถกำหนดเอกสารนำ และ เอกสารหลักที่อยู่ภายใต้เอกสารนำได้
15 เอกสารหลักภายใต้เอกสารนำ สามารถส่งเข้าแฟ้มสารบรรณ โดยสามารถกำหนดส่งแยกแฟ้มตามเอกสารหลักที่จะต้องการส่งได้
16 เอกสารหลักภายใต้เอกสารนำ รองรับมากกว่ารูปแบบได้
17 อนุมัติลงนามใบนำ ต้องไปอนุมัติในเอกสารหลักทุกฉบับด้วย ? ตามความเห็นพี่อ้วนที่นำเสนอคือให้แยกรายเอกสารไป อิงจากที่เค้าทำงานปัจจุบัน
18 กรณีที่ไม่อนุมัติที่ใบนำ เอกสารหลักภายใต้ใบนำต้องไม่อนุมัติด้วย (ทั้งชุดเอกสาร)
19 เอกสารหลักภายใต้เอกสารใบนำ ต้องสามารถแนบเอกสารประกอบได้
20 การอนุมัติลงนามในเอกสารมี 1 ท่านเท่านั้น
21 การลงคาวมเห็นของผู้ตรวจเอกสาร เมื่อลงความเห็นของเอกสารใบนำ ความเห็นนั้นจะไปลงที่เอกสารหลักทุกฉบับด้วย
22 เพิ่มช่องรักษาการแทนใน flow ของท่านนั้นๆ โดยเป็นการกำหนดตั้งแต่ต้น และ สามารถแก้ไข เพิ่มได้ในระหว่างเดิน flow เอกสาร
23 เอกสารแบบ ให้ทุกขั้นแนบเอกสารได้ตลอดเวลา ถึงแม้จะส่งไปสารบรรณแล้วก็ตาม ต้องเจ้าของ. File เท่านั้นที่จะสามารถ delete ได้
24 ต้องแสดงเส้นทางการเดินเอกสารเป็นแบบ เส้นทางรูปภาพ
25 กรณีที่ ไม่เห็นชอบ ย้อนกลับ แล้วท่านนั้นไม่อยู่ ให้ผู้สร้างมาดำเนินการผู้นั้น แล้วก็เดิน flow ย้อนปกติ

คุณสมบัติผู้สมัคร (Qualifications)

Freelance รับผิดชอบเป็น Project ระยะเวลา 30 วันทำงาน

ตำแหน่งงาน (Position)

โปรแกรมเมอร์

สวัสดิการ (Benefits)

Freelance รับผิดชอบเป็น Project ระยะเวลา 30 วันทำงาน

เงินเดือน/ค่าตอบแทน (Salary)

 

เสนอราคามาได้ ใช้เกณฑ์ความสำเร็จของงานมาก่อน

สถานที่ปฏิบัติงาน (Location)

เข้าสู่ระบบเพื่อแสดงข้อมูลเพิ่มเติม

จังหวัด (Province)

 

กรุงเทพมหานคร

Company ID: 23875

เกี่ยวกับบริษัท

เข้าสู่ระบบเพื่อแสดงข้อมูลเพิ่มเติม

ที่อยู่ 

เข้าสู่ระบบเพื่อแสดงข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อมูลติดต่อ

  • ยืนยันเบอร์ติดต่อแล้ว
  • ยืนยันอีเมลแล้ว
  • ยืนยันตัวตนแล้ว
  • มีเว็บไซต์บริษัท
  • มี ​LINE ID

 

เข้าสู่ระบบเพื่อแสดงข้อมูลติดต่อ

วันที่ลงประกาศ: 30 เมษายน 2024

อัพเดตล่าสุด: 30 เมษายน 2024

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้