สถานที่ฝึกงาน (Internship) เปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษา หาที่ฝึกงานตามองค์กร หรือหน่วยงานชั้นนำ