รายละเอียดงาน (Job discription)

We are seeking a skilled Thai Translator to join our team. The ideal candidate will be proficient in both Thai and English languages, with a deep understanding of linguistic nuances and cultural sensitivities. As a Thai Translator, you will be responsible for accurately translating written documents, audio recordings, or live conversations from Thai to English and vice versa.

Key Responsibilities:

1. Translate written documents, including but not limited to, articles, reports, emails, and marketing materials, from Thai to English and vice versa.
2. Interpret spoken conversations, meetings, or interviews in real-time, providing accurate translations.
3. Ensure translations maintain the original meaning, tone, and style of the source material.
4. Conduct research when necessary to clarify ambiguous terms or cultural references.
5. Collaborate with team members to maintain consistency in translation projects.
6. Proofread and edit translated materials to ensure accuracy and quality.
7. Meet deadlines and manage multiple translation projects simultaneously.
8. Stay updated on industry terminology and best practices.

คุณสมบัติผู้สมัคร (Qualifications)

1. Fluency in Thai and English languages, both written and spoken.
2. Proven experience as a translator or interpreter, preferably in a professional setting.
3. Excellent communication and interpersonal skills.
4. Strong attention to detail and accuracy.
5. Ability to work efficiently under pressure and meet tight deadlines.
6. Proficiency in translation software and tools is a plus.
7. Bachelor's degree in Translation, Linguistics, or a related field is preferred but not required.

ตำแหน่งงาน (Position)

นักแปล & Content Writing

สวัสดิการ (Benefits)

This position offers the opportunity to work remotely or in-house, depending on the company's policies and location. If you are passionate about language and culture and possess the necessary skills, we encourage you to apply for this exciting opportunity as a Thai Translator with our team.

เงินเดือน/ค่าตอบแทน (Salary)

 

72,800

สถานที่ปฏิบัติงาน (Location)

เข้าสู่ระบบเพื่อแสดงข้อมูลเพิ่มเติม

จังหวัด (Province)

 

กรุงเทพมหานคร

Company ID: 26948

เกี่ยวกับบริษัท

เข้าสู่ระบบเพื่อแสดงข้อมูลเพิ่มเติม

ที่อยู่ 

เข้าสู่ระบบเพื่อแสดงข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อมูลติดต่อ

วันที่ลงประกาศ: 2 เมษายน 2024

อัพเดตล่าสุด: 2 เมษายน 2024

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้